Terms of Use


Studio 3A website - terms of use and legal restrictions

The Terms of Use are presented in Polish language version. Inability to understand them does not mean they do not apply. If you are unable to read and/or understand the following terms or you do not accept them it is necessary that you will at instant leave this website.

Uwaga: przed rozpoczęciem korzystania z niniejszej witryny (domena studio3a.pl) należy wpierw zapoznać się z zasadami użytkowania witryny firmy Studio 3A. Poprzez korzystanie z witryny Użytkownik akceptuje zasady jej użytkowania, oraz zobowiązuje się do przestrzegania poniższych zasad. JEŚLI NIE AKCEPTUJESZ ZASAD UŻYTKOWANIA TEJ WITRYNY, NATYCHMIASTOWO ZAPRZESTAŃ KORZYSTANIA Z WITRYNY.

Narusze i/lub niezobowiązanie się z postanowieniami któregokolwiek z punktów zasad użytkowania i/lub niezaakceptowanie oznacza utratę prawa do korzystania z niniejszej witryny, oraz zobowiązuje użytkownika do zniszczenia wszelkich pobranych i/lub wydrukowanych materiałów. Ponadto, firma Studio 3A zastrzega sobie prawo do przeprowadzania modyfikacji zasad użytkowania, bez konieczności poinfomwania użytkownika o przeprowadzeniu tych zmian, w dowolnym czasie bez uprzedniego poinformowania użytkownika.§1 Korzystanie z witrnyny

Firma Studio 3A (zwana dalej "Studio 3A", "my") zezwala na przeglądanie oraz pobieranie materiałów udostępnionych w niniejszej witrynie Internetowej (zwaną dalej "witryna") wyłącznie w celach prywatnych i niekomercyjnych, wyłącznie pod warunkiem zachowania na kopiach materiałów wszystkich informacji o prawach autorskich i własności. Zabronione jest wykorzystywanie materiałów zamieszczonych na witrynie w innych celach niż wymienionych powyżej, w tym zabronione jest wykorzystywanie materiałów do celów komercyjnych lub publicznych, chyba, że istnieje zgodne z prawem i obowiązujące pisemne pozwolenie firmy Studio 3A na takie czynności; oraz zabarnia się przeprowadzania modyfikacji, reprodukowania, rozpowszechniania, publicznego wyświetlania czy w jakikolwiek inny sposób, który nie jest prywatnym, niekomercyjnym wykorzystaniem materiałów w sposób dozwolony i przy zachowaniu wszelkich praw autorskich i własności, chyba, że istnieje zgodne z prawem i obowiązujące pisemne pozwolenie firmy Studio 3A na takie czynności.


§2 Ochrona danych osobowych

Użytkownik zobowiązuje się do zapoznania się z Polityką Prywatności Studio 3A oraz ją akceptuje.


§3 Stan materiałów zamieszczonych w witrynie

Zawarte w witrynie wszelkie materiały (w tym wszystkie informacje, dane i całe oprogramowanie) są dostarczone w formie "tak jak jest" bez jakichkolwiek gwarancji, włączjąc w to gwarancji zakupu, dostosowania do określoncy potrzeb, i/lub nienaruszenia własności intelektualnej. Zobowiązania dotyczące produktów oraz serwisów oferowanych przez firmę Studio 3A i jej partneryów są określane wyłącznie przez warunki umów pomiędzy użytkownikiem a firmą i żaden z elementów znajdujących się na tej stronie nie może być traktowany jako zmieniający lub stanowiący o tych warunkach. Ponadto, materiały i/lub programy zanjdujące się na witrynie są umieszczone wyłącznie w celach informacyjnych, oraz, pomimo naszych starań, mogą zawierać informacje nieprawdziwe, niedokładne i/lub niekompletne. Dlatego też firma Studio 3A zastrzega sobie prawo dokonywania modyfikacji oraz zmian w usługach, materaiłąch i/lub programach, w tym zmieniając ich zawartość kompletnie, w dowolnym czasie i bez wcześniejszego powiadomienia. Dlatego też przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji, prosimy o kontakt z nami, w celu weryfikacji czy informacje na Stronie są prawdziwe, aktualne i obowiązujące.


§4 Ograniczenia odpowiedzialności

Firma Studio 3A w żadnym wypadku nie jest odpowiedzialna za szkody (bez ograniczeń, łącznie ze startami wynikającymi z utraconych korzyści, utraconych danych lub przerw w prowadzeniu działalności) powstałe na skutek korzystania, braku możliwości korzystania lub też wyników korzystania z niniejszej witryny i dowolnych witryn powiązanych z witryną odnośnikami oraz materiałów, informacji lub usług znajdujących się na którejkolwiek z witryn.


§5 Materiały nie należące do Studio 3A oraz odnośniki znajdujące się w witrynie

Na niniejszej witrynie zawarte są materiały i/lub programy osób trzecich, na które firma Studio 3A nie ma wpływu, oraz nie ponosi żadnych konsekwencji za ich zawatość oraz za szkody wynikłe na skutek korzystania, braku możliwości korzystania lub też wyników korzystania z tych materiałów i/lub programów. Ponadto, zamieszczone odnośniki na witrynie mogą odwoływać się do witryn nie należących do Studio 3A, na które nie mamy wpływu, oraz nie ponosimy żadnych konsekwencji za ich zawatość oraz za szkody wynikłe na skutek korzystania, braku możliwości korzystania lub też wyników korzystania z tych witryn. Decydując się na przejście do witryny korzystając z odnośników znajdujących się na witrynie, użytkownik działą wyłącznie na własną dopowiedzialność.


§6 Zasady tworzenia odnośników do witryny Studio 3A

Witryna posiadająca odnośnik do witryny Studio 3A:

  • Może posiadać wyłącznie odnośnik do witryny Studio 3A, bez powielania zawartości witryny Studio 3A, chyba że istnieje aktualna prawna forma stanowiąca inaczej;
  • Nie może wykorzystywać materiałów, programów należących do witryny, czy calełej witryny 3A actvie, w celach promujących tą witrynę bez formalnej zgody Studio 3A;
  • Nie może podawać nieprawdziwych, niekomplednych czy niedokładnych informacji o firmie Studio 3A, jej usługach, produktach i/lub jakichkolwiek innych infomacji które nie zosały tutaj wymienione, czy związku Studio 3A z firmą trzecią (włączając w to firmę posiadającą witrynę, na której znajduje się odnośnik);
  • Może używać odnośnika wyłącznie w sposób, który nie przynosi, bezopośrednio lub pośrednio, szkód w jakiejkolwiek formie, w tym gorszącego dobre imię firmy, firmie Studio 3A. Również umieszczanie odnośnika przez witrynę zawierającą teści, które mogłyby być postrzegane jako niecenzuralne, obrażliwe lub kontrowersyjne jest postrzegane jako naruszenie tego punktu, jako że taka akcja prowadzi do zgorszenia dobrego imienia firmy Studio 3A. Ponadto, witryna zawierająca odnośnik do witryny Studio 3A musi posiadać treści jedynie takie, które są przeznaczone dla osób w każdym wieku.

Witryna nie spełniająca powyższych warunków ma obowiązek natychmiastowego usunięcia odnośnika do witryny Studio 3A oraz usunięcie wszystkich materiałów i/lub programów należacych do Studio 3A.


3A